پاییزی و فرشته نگهبان

 

برگردان دو شعر از رُزه آوسلندر به فارسی

در سایت اخبار روز